Ang. opstart foreningen Sydamerikanske fisk Scandinavian

Postet under : Siden - Akvarieforeninger, messer og lign.
Visninger : 3060Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #1
Bruger michael jørgensen (Inaktiv) - 01/02-2013 07:53 01/02-2013 07:53
Indlægget er rettet 01/02-2013 07:57 01/02-2013 07:57 Vis/Skjul det oprindelige indlæg

Ideen bag denne forening er at oprette et netværk for holder/opdrætter/samler af fisk fra Sydamerika


( et forslag til logo )

Ideen ved og hver medlem af denne forening er at få adgang til et forum som bliver passet af seriøse folk og hvor der snakkes pænt. Dette forum vil dog kunne bruges af ikke medlemmer for og sprede hobbyen
Der ville laves et online blad på ca. 30 sider som laves 6 gange årligt. Som indeholder spænde artikler og spænde beskrivelser af opdræt og beretninger fra naturen
Der vil blive lavet et spænde nyheds brev 12 x årligt med 1-2 sider hvor der står lidt om de nye ting i verden om sydamerikanske fisk
Lave nogen rabat aftaler både i Norge/Danmark/Sverige
Lave et årligt møde/weekend med 4-5 spænde foredrags holder. Til en lav pris. Ca. 500kr med mad og sove plads.
Lokale / lands grupper kan søge tilskud til en foredrags holder . Så hvis en gruppe dansker godt vil lave et dags møde kan man søge tilskud til denne foredrags holder igennem foreningen

Vi har lavet en facebook: Eksternt link http://www.facebook.com/home.php#!/groups/130907363742730/?fref=t...

Hvis du sider med en bestyrelse post i maven sig endlig til.

BEKLAGER STAVE FEJL OSV:
Bestyrelse:
Bestyrelsens primære ansvar er og håndhæve foreningens vedtægter samt står for og lave det årlige møde samt hjælpe til hvor der er behov for det.
Forslag til bestyrelse poster
Formand
Kasserer
Sekretær
Revisor / opgave tjekker regnskab.
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi.

Hjemmeside:
Ansvar Daniel Schlytter og Lars James
Hjemmesidenavn: forslag Sfscandinavian.com
Ideer/tanker Omkring hjemmeside til SF Scandinavian
Opbygning/design lidt som Eksternt link www.fiskefarmen.dk
Forside ala poecila med lidt info og fotos dog gerne nyste inlæg

Menu i toppen
Info
- Bestyrelse
- Om foreningen
Medlems
- Medlems liste
- Bliv medlem
- Pris og fordele
Blad
- Næste blad
- Blad redaktion
- Send bidrag
Forum
Alle kan se forum og svare i forum hvis der ikke står andet noget er kun for betalende.
Generelt ( alle ) (redaktør bestyrelsen )
- Nyheder
- Om Sydamerika/natur/rejser
- Ordet er frit
- Andre fisk ind Sydamerika
- Planter
- Ris og ros
Loricariidae(alle) (redaktør??)
- Art ID – hvis man er i tvivl hvad det er for en art.
- Generelt
- Opdræt
- Foder
- Akvarie
Callichthyidae (alle) (redaktør Søges )
- Art ID – hvis man er i tvivl hvad det er for en art.
- Generelt
- Opdræt
- Foder
- AkvarieAndre maller (alle) (søges )
- Art ID – hvis man er i tvivl hvad det er for en art.
- Generelt
- Opdræt
- Foder
- Akvarie
Store cichlider (alle) (redaktør søges)
- Art ID – hvis man er i tvivl hvad det er for en art.
- Generelt
- Opdræt
- Foder
- Akvarie
Små/dværg cichlider (alle) (redaktør søges )
- Art ID – hvis man er i tvivl hvad det er for en art.
- Generelt
- Opdræt
- Foder
- Akvarie
Rov fisk (alle) (redaktør søges )
- Art ID – hvis man er i tvivl hvad det er for en art.
- Generelt
- Opdræt
- Foder
- Akvarie
Andre fisk (alle) (redaktør søges )
- Art ID – hvis man er i tvivl hvad det er for en art.
- Generelt
- Opdræt
- Foder
- Akvarie

Forening (kun medlemmer) (redaktør bestyrelsen )
- Forenings nyt
- Ture
- Forenings rabatter
- Forslag til foreningen
- Bytte og søgning af alt
Bestyrelse forum ( kun bestyrelse )
Artikler/arts artikler
Sammen grupper som forum ang. fisk. Også en der hedder Sydamaerika
Indberet opdræt
Her skal medlemmer kunne indberette opdræt med et foto og beskrivelse.
Køb og salg. (ansvar bestyrelsen )
Køb og salg skal hver for alle og skal have følgene
kalgoriger
Akvarier
Udstyr
Foder
Planter
Loricariidae
Callichthyidae
Andre maller
Store cichlider
Små/dværg cichlider
Rov fisk
Andre fisk


Blad:
Tanken bag medlems bladet er et online blad magasin. Både Lars Og Daniel har meldt deres hjælp her.
Bladet skal komme 6 gange årligt sendes årligt som en pdf fil der skal ses på en måde så det ikke kan sendes vider til andre. ( se hvordna andre foreninger gøre )
Bladet skal indholde spænde artikler som ikke er set føre samt fangs raporter og reklamme
Blad delen skal også sørger for et nyheds brev 12 x årligt med nyheder fra ind og udland og evt. nye opdræt.
Blad delen skal styres af: Redaktør og 3 hjælper 1 for Lmalle delen en for Corydoras delen og en for resten redektøren står for nyheder osv.
Medlems Rabat:
Der skal arbejdes på og lave nogen medlems aftaler samt medlems kort. Også tilbyde forretninger rabat aftaler med os ved og modtage gratis reklame på siden og kan skrive på hjemmesiden med nyheder. Det er er normalt foretninger gir 200kr om månedene for og have bander på sådan en side. Jeg mender foreningen og medlemmerne får mere ud af og få en god rabat aftale.
Samt nogen sporene gaver som kan bruges til konkurrencer osv.
Denne del ser jeg som en formands post.
Medlemspris.
Meneder medlems prisen skal hver 200 kr. om året ( forslag )
Medlems fordele.
Fuld adgang til forum
Medlems rabatter
12 x nyhedsbreve årligt med nyt
6 x 30 sideres blade årligt et medlems blad masser af spænde ting.
Den billigste pris til medlems ture
Sort netværk
Medlems weekend
1 gang årligt afholdese der en weekend fra fredag til søndag med fordrage samt lille aktion over fisk fra Sydamerika. Der afholdelse i hytte hvor der minimum mulighed for 65 sovende samt 20 der ikke sover.
Medlemmerne får en medlems pris og får 4 uger tilmeldingens tid føre dem der ikke er medlem.
Det er bestyrelsen hoved opgave og lave denne weekend.
Formålet med weekenden er og samle folk fra hele Skandinavien.

Postet fra Akvariesiden.dk Send besked Gå til forsiden Gå til toppen Gå til nyeste #2
Bruger michael jørgensen (Inaktiv) - 01/02-2013 07:55 01/02-2013 07:55
Forslag til vedtægter:
§ 1 - Navn, hjemsted, formål og definitioner
1.
Foreningens navn er Sydamerikanske fisk Scandinavian , officiel forkortelse er SF Scandinavian

2.
Foreningens hjemsted er Skandinavien, med adresse til den enhver tid siddende formand.

3.
Selskabets formål er at udbrede de sydamerikanske fisk i akvarie­hobbyen og almindelighed. Samt samle opdrætter og sørger for godt avls materiale i foreningen


§ 2 - Logo
1.
Foreningens logo må kun benyttes af bestyrelsen, eller efter godkendelse af bestyrelsen.§ 3 - Optagelse af medlemmer
1.
Som medlem kan optages alle der kan tilslutte sig Foreningens formålsparagraf, dog med de i § 14, stk. 4. nævnte forbehold.

2.
Som medlem kan endvidere optages andre foreninger, klubber, selskaber og lignende.§ 4 - Kontingent
1.
Kontingentet følger regnskabsåret, og fastsættes i DKK og omregnes i SEK og NOK.

2.
Der tilbagebetales ikke kontingent ved udmeldelse.

3.
Kontingentet er forfaldent til betaling senest den 31. januar.

4.
Kontingent for nye medlemmer reduceres i løbet af året med ¼ pr. kvartal, under hensyn til § 4, stk. 1.

5.
Medlemmer hæfter kun for selskabets forpligtigelser med det indbetalte kontingent.
§ 5 - Generalforsamling
1.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagere.

3.
Generalforsamling afholdes årligt, udelukkende via foreningens hjemmeside, med start uge 7.

4.
Generalforsamlingen varsles senest to måneder før afholdelse.

5.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest søndag i uge 6.

6.
Dagsordenen udsendes i forbindelse med indkaldelsen, og skal mindst indeholde:

1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
3. Behandling af indkomne forslag
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
Formand og kasserer vælges på ulige år, sekretær vælges på
lige år.
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år.
7. Valg af revisor for et år.
8. Valg af revisorsuppleant for et år.
9. Eventuelt
§ 6 - Ekstraordinær generalforsamling
1.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

2.
Ekstraordinær generalforsamling skal tillige indkaldes, såfremt ¼ af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen stiller krav om det. I så fald skal kravet ledsages af en begrundet dagsorden.

3.
Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagere.

4.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst tre ugers varsel, ledsaget af en begrundet dagsorden.§ 7 - Vedtægtsændring
1.
§ 1., stk. 3. og § 7., stk. 1 kan kun ændres på en ordinær generalforsamling, og kun hvis 100% af de afgivne stemmer taler herfor.

2.
Til vedtægtsændringer fordres, at beslutningen tages med mindst 80% majoritet af de afgivne stemmer ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.§ 8 - Valg og valgbar
1.
Alle medlemmer, som har betalt kontingent mindst 30 dage før afstemningen starter ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, har stemmeret.

2.
Alle afgørelser, med mindre andet er angivet i vedtægterne, afgøres ved simpelt stemmeflertal.

3.
Hvis der er flere end to forslag eller kandidater at stemme om, så kræves der absolut flertal af samtlige afgivne stemmer for at vinde afstemningen. Opnås der ikke absolut flertal forlænges generalforsamlingen med en uge, hvor der afholdes en ekstra afstemning. Denne gang mellem de to forslag/kandidater, der fik flest stemmer. Hvis der denne gang optræder stemmelighed trækker dirigenten lod.

4.
Afstemning sker skriftligt via selskabets hjemmeside.

5.
Hvert medlem har én stemme.

6.
Bestyrelsen består af formand sekretær og kasserer, der hver især vælges ved simpelt flertal efter optælling af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

7.
Der vælges to bestyrelsessuppleanter ved simpelt flertal efter optælling af afgivne stemmer på generalforsamlingen.

8.
Der vælges en revisor, ved simpelt flertal efter optælling af afgivne stemmer på generalforsamlingen.

9.
Alle medlemmer af selskabet kan stille op og modtage valg, dette gælder dog for medlemmer under 18 år.


§ 9 - Bestyrelsen
1.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, og bestemmer selv sin forretningsgang.

2.
Bestyrelsen er ansvarlig i henhold til gældende lovgivning, og over for generalforsamlingen.

3.
Bestyrelsen vælger selv personer, der skal være medlem af Poecilia Scandinavia, til nødvendige tillidshverv, såsom: kontaktperson, udenlandskontakt, artslistefører, arkivar, webmaster og så videre.

4.
Bestyrelsen kan udarbejde dokumenter og retningslinier for arrangementer og lignende i forenings regi som, hvis de ikke er mere vidtgående end vedtægterne foreskriver, er gældende uden generalforsamlings­beslutning. Disse dokumenter eller retningslinier skal publiceres på selskabets hjemmeside før de kan træde i kraft.

5.
Medlemmer og arbejdsgrupper kan skriftligt søge om tildeling af midler hos bestyrelsen. Disse midler kan tænkes anvendt til leje af lokaler, hyre af foredragsholder, pr-arrangementer/-stande/initiativer for foreningen, porto og lignende. For tildelinger er der regnskabspligt til bestyrelsen.


§ 10 - Regnskab
1.
Regnskabet følger kalenderåret.

2.
Kassereren fører selskabets regnskab, der bevidnes af en af generalforsamlingen valgt revisor.


§ 11 - Bladet og redaktør
1.
SF Scandinavia Bladet udgives af foreningen, og er officielt organ for samme.

2.
Der udgives årligt mindst 6 blade, jævnt fordelt i kalenderåret.

3.
Antallet af udgivelser af Bladet, der ligger ud over de i § 11., stk. 2. nævnte, kan øges af redaktøren, i det omfang bestyrelsen finder det økonomisk forsvarligt. Kan hver til en messe man trykker et messe blad. Bladet udgives normal vis i online form.

4.
Redaktøren, som skal være medlem af foreningen, vælges/udpeges af bestyrelsen.

5.
Redaktøren kan vælge et eller flere redaktionsmedlemmer, som skal være medlem af Foreningen

6.
Redaktøren er alene ansvarlig for bladets indhold.

§ 12 - Internet
1.
Foreningens domænenavn er sfskandinavia.com

2.
sfskandinavia.com bestyres af en webmaster valgt af bestyrelsen.


§ 13 - Eksklusion af medlemmer
1.
Alle medlemmer, undtaget den siderne bestyrelse. kan gennem bestyrelsen, skriftligt begrundet, indstille et medlem til eksklusion af selskabet.

2.
Bestyrelsen kan midlertidig ekskludere et eller flere medlemmer, og eksklusionen har virkning frem til førstkommende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

3.
Endelig godkendelse af en eksklusion kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende. Forkastes eksklusionen af generalforsamlingen, fortsætter medlemmet som før den midlertidige eksklusion.

4.
Ekskluderede medlemmer kan tidligst søge om optagelse i selskabet tre år efter eksklusionen er vedtaget. Hvis optagelse ikke kan godkendes af den siddende bestyrelse, skal ønsket prøves ved førstkommende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende.

§ 14 - Opløsning af foreningen
1.
Foreningen sydamrikanske fisk Scandinavia kan kun opløses på to af hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst to måneders mellemrum, dersom mindst 80 % af de afgivne stemmer taler herfor i begge tilfælde.

2.
Ved opløsning af foreningen overgår foreningens midler til et velgørende, gerne miljøbevarende, foretagende, valgt af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.

3.
Den siddende bestyrelse varetager afviklingen af selskabet.

Annoncører
Annoncører